اخباربرگزیده
1398/12/1 پنجشنبه زمان حذف و اضافه

امكان حذف و اضافه دروس نيمسال 3982 از تاريخ 98/11/26 الي 98/12/07 در سامانه گلستان فعال است .خواهشمند است در زمان مقرر اقدام نماييد.