صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود

آموزشی
برنامه میانترم نیمسال دوم 97-96 1-اقتصاد کلان، ساعت:8 تاریخ 97/2/3 منبع:تا پایان فصل6
2-حسابداری و حسابرسی دولتی،ساعت:8:30 تاریخ 97/1/26 منبع:تا پایان فصل5
3-پول و ارز بانکداری،ساعت:8 تاریخ 97/2/10منبع:تا پایان فصل 4
4-مدیریت رفتار سازمانی،ساعت:12 تاریخ97/2/17 منبع:کل کتاب
5-حسابداری صنعتی1،ساعت:9 تاریخ97/2/16 منبع:تا پایان فصل9
6-حسابداری میانه2،ساعت:9/30 تاریخ:97/2/17 منبع:تا پایان فصل6
7-حسابرسی2،ساعت:10/30 تاریخ:97/2/19 منبع:تا پایان فصل8
8-حسابرسی1،ساعت:10/30 تاریخ:97/2/19 منبع:تا پایان فصل6
9-اصول حسابداری3،ساعت:10/30 تاریخ:97/2/23 منبع:تا پایان فصل3
10-مباحث جاری در حسابداری،ساعت:13 تاریخ:97/2/24 منبع:تا پایان فصل3
11-حسابداری پیشرفته1:ساعت:11 تاریخ:97/2/26 منبع:3 فصل اول
12-حسابداری پیشرفته2،ساعت:11 تاریخ:97/2/31 منبع:5 فصل اول
13-اصول حسابدری1:ساعت:8:30 تاریخ:97/3/2 منبع:5 فصل اول
14-اصول حسابداری2:متعاقبا اعلام می گردد.
15-حسابداری مالیاتی:ساعت:13:15 تاریخ 97/3/6 منبع:8 فصل اول
16-آزمون عملی درس کاربرد کامپوتر در حسابداری ساعت:9 الی10 و 10 الی 11 تاریخ 97/3/2منبع:words-excel-access-powerpoint
17-مبانی روش تحقیق،ساعت:8:30 تاریخ:97/2/10 منبع:3 فصل اول
18-زبان تخصصی 2 حسابداری،ساعت:8:30 تاریخ 97/2/26 منبع: کل کتاب
19-انقلاب اسلامی ایران،ساعت:10 تاریخ97/2/25 منبع:کل کتاب
20-فرهنگ و  تمدن اسلام و ایران،ساعت:10 تاریخ:97/2/25 منبع:کل کتاب
21-آیین زندگی،ساعت:11 تاریخ 97/2/25 منبع:کل کتاب
22-تفسیر موضوعی قرآن کریم،ساعت:11 تاریخ 97/2/25 منبع:کل کتاب
23-دانش خانواده و جمعیت،ساعت:11 تاریخ:97/2/25 منبع:کل کتاب
24-
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر